• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w procesie rekrutacji na studia jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

§  listownie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

§  telefonicznie: tel.: +48 22 59 310 00, fax: +48 22 59 310 87

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem
e-mail:
iod@sggw.edu.pl

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

UWAGA!
IOD nie udziela informacji na temat rekrutacji na studia, przyjmowania dokumentów związanych z rekrutacją itp.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe zbieramy w celu:

·         założenia przez Państwa konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK-SGGW).
Konto w IRK pozwala kandydować na studia w SGGW. W IRK zbieramy tylko te dane osobowe, które możemy przetwarzać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wydanych do niej aktów wykonawczych oraz uchwałą Senatu SGGW na podstawie art. 6 ust.1 lit. C RODO;

·       zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), w tym rejestracji i prowadzenia bezpłatnego konta kandydata w IRK oraz umożliwienie korzystania z dostępnych funkcjonalności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;

·      dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –„prawnie uzasadniony interes” terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;

·         prowadzenia komunikacji w celach związanych ze świadczeniem usług oferowanych w  IRK (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;

·     obsługi zgłoszeń zakwalifikowanych kandydatów na studia, w tym prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z przyjęciem na wybrany kierunek studiów  (art. 6 ust. 1 lit f RODO) -„prawnie uzasadniony interes”;

·         obsługi reklamacji związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit f RODO) –„prawnie uzasadniony interes”.

·        dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodą, możliwe jest wykorzystywanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. podstawy (podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a RODO) – „zgoda”.

 Dane będziemy przechowywać przez określony czas uzależniony od dalszych etapów rekrutacji. Co oznacza, że w sytuacji gdy:

§  założą Państwo konto w IRK: to dane będziemy przetwarzać do pozytywnego zakończenia rekrutacji, a następnie w przypadku pozostania studentem dane będziemy przechowywać zgodnie z tokiem realizacji studiów i przepisami prawa, zgodnie z którymi Państwa dane będą przechowywane przez 50 lat (obowiązek archiwizacji dokumentacji studenta), w tym dane księgowe będziemy przechowywać zgodnie z przepisami o rachunkowości,

§  opuszczą Państwo proces zakładania konta w IRK: wówczas nie trzymamy Państwa danych, więc nie będziemy ich przetwarzać,

§  nie dostaną się na uczelnię: to Państwa dane będziemy przechowywać do zakończenia rekrutacji lub do czasu zakończenia postępowania odwoławczego,

§  Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, w tym członkowie komisji rekrutacyjnych, którzy przetwarzają Państwa dane w związku z procesem rekrutacji na studia jak również współpracownicy Uczelni, a także podmioty wspomagające rekrutację (np. banki ze względu na wykonywanie opłat), w tym
z którymi zostały podpisane odpowiednie umowy powierzenia związane ze skrzynką e-mail (Microsoft), a także w przypadku studiów II stopnia i wyznaczenia rozmów kwalifikacyjnych albo testów kompetencyjnych przez Moodle lub Microsoft Teams.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Z powodu korzystania z usług Microsoft dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) m. in. do USA. Firma Microsoft zapewnia gwarancje wynikające z przestrzegania rozdziału 5 RODO oraz uczestniczy w programie „Tarcza Prywatności” (Privacy Shield: decyzja Komisji Europejskiej UE 2016/1250 z 12 lipca 2016 r.) a także korzysta ze standardowych klauzul umownych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: [https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeld=46]

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo do:

§  dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

§  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

§  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

§  usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),

§  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na okres przed jej wycofaniem,

§  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji na studia. Podanie innych danych, które nie są niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji na studia jest dobrowolne.